Magyar Közlöny 2023. évi 126. szám

(IX. 6.) (X. 27.) (IX. 6.) (VI. 22.) (IX. 6.) (IV. 16.) (IX. 6.) (IX. 6.) (IX. 6.) (X. 27.) § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:1. (X. 27.) (X. 27.) § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(E rendelet alkalmazásában)„2. § (1) bekezdése szerinti üzem, ”2. § Az 53/2020. (X. 27.) §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:„(4) A  2023. október 15. napját követően benyújtott kifizetési kérelmek esetén – a  (3)  bekezdésben foglaltakon kívül – a  támogatás olyan támogatható tevékenység megvalósításához igényelhető, amelynek végrehajtása teljesíti az (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (7) bekezdése, valamint az (EU) 2022/2528 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdése által meghatározott feltételeket. § (1) Az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja a következő cc) alponttal egészül ki:(A kifizetési kérelema 2022. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan)„cc) 2023. november 15. és december 21. között;”(elektronikus úton nyújtható be a  Kincstárhoz a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.) (X. 27.) AM rendelet 6. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:(A kifizetési kérelem tartalmazza)„g) – a kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári vagy egyszerűsített adóraktári engedély számát, ha az a támogatási kérelem benyújtását követően megváltozott. (X. 27.) AM rendelet 6. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)„d) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság által készített magyar nyelvű fordítást, és”4. § Az 53/2020. (X. 27.) § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell]„k) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság által készített magyar nyelvű fordítást;”5. § (1) Az 53/2020. (X. 27.) §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:„(3b) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében, a 2023. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában,a) ha a borászati üzem működési helye Budapest, a 6. § (6) bekezdése szerinti nettó vételár 40%-a,b) minden más település esetében a 6. ” M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 126. szám 7431 (2) Az 53/2020. (X. 27.) §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:„(4b) A  (4)  bekezdésben foglaltaktól eltérően a  támogatás mértéke nagyvállalat esetében, a  2023. január 15. és február 15. között benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában,a) ha a borászati üzem működési helye Budapest, a 6. § (6) bekezdése szerinti nettó vételár 20%-a,b) minden más település esetében a 6. § Az 53/2020. (X. 27.) § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[Az (5) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell]„b) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság által készített magyar nyelvű fordítást. § Az 53/2020. (X. 27.) § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:(Intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül)„c) ha a kérelmezővel szemben a borászati hatóság vagy a borászati hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal a Bkr.ca) 82. 82. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja,cb) 82. 82. 82. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontjaalapján alkalmazza, ”8. § Az 53/2020. (X. 27.) § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) (IX. 6.) (IX. 6.) § (1) bekezdés c) pontját, 9. (IX. 6.) § Az 53/2020. (X. 27.) §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:(Ez a rendelet)„d) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a  mezőgazdasági termékek és az  élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az  ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (7) bekezdése,e) a  bizonyos mezőgazdasági ágazatokban végrehajtott támogatási programokra alkalmazandó (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és az említett programokra alkalmazandó 611/2014/EU, (EU) 2015/1366 és (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022. október 17-i (EU) 2022/2528 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdés b) pontja”(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)10. § Az 53/2020. (X. 27.) § (3)  bekezdés c)  pontjában a  „szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) (IX. 29.) 16.) Korm. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában a  „között vagy” szövegrész helyébe a  „között” szöveg,c) 6. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a  „között” szövegrész helyébe a  „között vagy” szöveg,d) 6. (IX. 29.) FVM rendeletben” szövegrész helyébe a  „Bkr.-ben” szöveg,f) 9. § (1) bekezdésében a  „30” szövegrész helyébe a  „36” szöveglép. § Ez a rendeleta) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet és az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. december 2-i (EU) 2021/2117 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (7) bekezdésének ésb) a bizonyos mezőgazdasági ágazatokban végrehajtott támogatási programokra alkalmazandó (EU) 2017/891 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és az  említett programokra alkalmazandó 611/2014/EU, (EU) 2015/1366 és (EU) 2016/1149 felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2022.  október  17-i (EU) 2022/2528 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2.  cikk (3) bekezdés b) pontjánakvégrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. (IX. 6.) (VI. 22.) § (2) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:1. (VI. 22.) (VI. 22.) (IX. 6.) HM rendelettel (a továbbiakban: HM rendelet9) megállapított 6. mellékletében foglalt táblázat E oszlopát 2023. június 1-jétől kell alkalmazni. (2) Az (1) bekezdés alapján a 2023. június 1. és a HM rendelet9 hatálybalépése közötti időszakra járó külföldi napidíj-kiegészítést legkésőbb a  HM rendelet9 hatálybalépését követő hónapra járó külföldi napidíj-kiegészítéssel együtt kell a jogosultak részére folyósítani. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (IX. 6.) (VI. 22.) HM rendelethez A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege A B C D E1.Rendszeresített rendfokozat UNIFIL (Libanon) MINURSO (Nyugat-Szahara)MINUSCA (Közép-afrikai Köztársaság)UNMIK (Koszovó) 2.vezérezredes–ezredes41,5 USD72,0 USD59,0 USD59,0 USD 3.alezredes–őrnagy29,5 USD60,0 USD48,0 USD47,0 USD 4.százados–hadnagy19,0 USD49,5 USD41,0 USD35,0 USD 5.altiszti és legénységi állománycsoport10,0 USD39,0 USD30,0 USD15,0 USD” A honvédelmi miniszter 19/2023. (IX. 6.) (IV. 16.) § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:1. 16.) § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (IX. 6.) (IV. 16.) A gazdasági társaság neve Cégjegyzékszáma 2.AEROPLEX Közép-Európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-164863 3.ARZENÁL Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 03-10-100673 4.Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-044590 5.HDT Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-345552 6.HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13-10-040111 7434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 126. szám 7.HM ARZENÁL Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 15-10-040092 8.HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 13-10-040155 9.HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-04213410.HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-92009011.HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-04557012.ITEA Információtechnika és Elektronikus Adatvédelem Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-062359 13.Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 07-09-018249 14.Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-972385 15.Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141670 16.N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-141325 17.4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 01-10-044993 18.NLP Nemzeti Légiipari Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-370436 19.Rába Járműipari Holding Nyrt. 08-10-001532 20.Rheinmetall Electronics Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 20-09-078505 21.Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20-10-040389 22.Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20-10-040371 23.STU Repülés-technológiai Felületkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 04-09-016065 24.VAB Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-409891 25.Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 01-10-140513 26.VHRB Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-409895 27.VLB Korlátolt Felelősségű Társaság 01-09-409896 28.ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 20-10-040370” M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 126. szám 7435 IX. (IX. 6.) KE határozataegyetemi tanári kinevezésekről Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. § (3) bekezdése alapján – a kultúráért és innovációért felelős miniszter javaslatára –Dr. 7438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2023. évi 126. szám A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a https://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. (IX. 6.) KE határozatarektori megbízásról Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. § (8)  bekezdése alapján – a  kultúráért és innovációért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett javaslatára – a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Dr. Sepsi Enikő egyetemi tanárt a 2023. szeptember 6. napjától 2028. szeptember 5. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori teendők ellátásával.Budapest, 2023. szeptember 5. – Ezt az összefoglalót egy AI (v1) generálta. A cikk forrása: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/bb5ba122928068949e60fd056f1b94e9222e5122/megtekintes

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük